Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

Art. I Algemeen

1. Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen van producten door de verkoper. Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn tussen partijen van kracht voor zover niet door beiden schriftelijk is afgeweken.

2. Een algemene verwijzing door de koper naar welke andere algemene voorwaarden dan ook wordt door de verkoper niet aanvaard.

3. In deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt mede verstaan:

 • product; zaken alsmede diensten zoals onderhoud, advies, inspectie en aanneming van werk;
 • de verkoper: een ieder die in zijn aanbieding naar deze voorwaarden verwijst en de opdrachtnemer;
 • de koper: degene, tot wie de voor een genoemde aanbieding is gerichten de opdrachtgever.

Art. II Aanbieding

 1. Elke van de verkoper uitgegane aanbieding is vrijblijvend.
 2. De koper is door zijn enkele opdracht en/of bestelling gebonden,
 3. Herhalingsorders worden beschouwd als nieuwe orders.

Art. III Overeenkomst

 1. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door de verkoper, onderscheidenlijk op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door de verkoper.
 2. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met de ondergeschikten van de verkoper bindt de verkoper niet nadat en voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.

Art. IV Prijs

 1. De door de verkoper opgegeven prijzen luiden exclusief verpakkingskosten en omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en zij gebaseerd op de levering vanaf fabriek. Onder fabriek wordt verstaan het bedrijfsterrein van de verkoper.
 2. Indien na datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaan -ook al geschiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden – is de verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
 3. De verkoper heeft het recht te bepalen dat daarvoor naar zijn oordeel in aanmerking komende producten slechts in bepaalde minimumhoeveelheden kunnen worden geleverd.
 4. De koper dient binnen 8 dagen na het sluiten van de overeenkomst de daarin bepaalde hoeveelheid goud en/of zilver te hebben verstrekt aan de verkoper.
 5. Indien de koper niet zelf de benodigde hoeveelheid goud en/of zilver aanlevert zal deze door de verkoper in rekening worden gebracht tegen de dagprijs op de factuurdatum (bewerkt inkoop).

Art. V Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d.

 1. In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat-en gewichtsopgaven, en dergelijke vermelde gegevens en prijzen zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door de verkoper ondertekende opdrachtbevestiging.
 2. De door de verkoper uitgebrachte aanbieding, alsmede de door hem vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen, en dergelijke zijn intellectueel en/of lichamelijk eigendom, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.
 3. De informatie die in het lid 2 bedoelde ligt besloten betreffende fabricage- en constructiemethoden, producten, en dergelijke, blijft exclusief voorbehouden aan de verkoper, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. De koper staat er voor in dat bedoelde informatie, behoudens ter uitvoering van de overeenkomst niet anders dan met schriftelijke toestemming van de verkoper wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.

Art. VI Levertijd en levering

De levertijd gaat in op het laatste van de volgende tijdstippen:
a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst.
b. de dag van ontvangst door de verkoper van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen en dergelijke;
c. de dag van de vervulling van de voor het beginnen met de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten.
d. de dag van ontvangst door de verkoper van hetgeen volgens de overeenkomst voor het beginnen met de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

Indien een leveringsdatum od -week- is overeengekomen, wordt de levertijd gevormd door de periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en die overeengekomen leveringsdatum of -week-.

2. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door de verkoper bestelde materialen. Indien te gevolge van overmacht en/of buiten schuld van de verkoper vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging

van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voorzover nodig verlengt

3. Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd, wanneer het voor bezitsoverdracht aan de koper beschikbaar is, althans in diens macht kan worden gesteld, en de koper hiervan in kennis is gesteld.

4. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaald wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van de verkoper ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door de koper aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

5. Enkele overschrijding van de levertijd heeft niet tot gevolg dat de verkoper van rechtswege in verzuim is. Hiertoe is steeds een nadere ingebrekestelling vereist.

6. Overschrijding van de levertijd geeft de koper geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

Art. VII Risico-en eigendomsovergang, eigendomsvoorbehoud

1. Dadelijk nadat het product als geleverd geldt in de zin van art.VI lid 3 draagt de koper het risico voor alle directe en indirecte schade, met inbegrip van diefstal, die aan of door dit product mocht ontstaan, behoudens voor zover aan opzet of grove schuld van de verkoper te wijten. Indien de koper na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van het product zal de verkoper gerechtigd zijn de kosten van opslag van het product in rekening te brengen, en na zes maanden opslag het product te verkopen onder verantwoording aan de koper van de verkoopopbrengst minus de kosten van de opslag
en de verkoop.

2. Onverminderd het in het vorige lid en het in art.VI lid 3 gestelde, gaat de eigendom van het product eerst op de koper over wanneer al het door de koper aan de verkoper uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, ook die wegens tekortschieten van de koper, volledig aan de verkoper is voldaan. De koper heeft het recht over de producten te beschikken in het kader van zij normale bedrijfsuitoefening.

3. De verkoper zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het product. De koper zal aan de verkoper alle medewerking verlenen teneinde de verkoper in de gelegenheid te stellen het in lid 2 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het product.

Art. VIII Betaling

1. Indien niet anders is overeengekomen, zal de betaling van de overeengekomen prijs geschieden binnen 30 dagen na de levering als bedoeld in artikel VI lid 3. De verkoper heeft naar zijn keuze recht op vooruitbetaling of aanlevering van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hoeveelheid goud en/of zilver door de koper.

2. Alle betalingen dienen te geschieden ten kantore van de verkoper of op een door hem aan te wijzen rekening, en zonder aftrek of verrekening.

3. Betalingen door of vanwege de koper strekken achtereenvolgens ter voldoening van de (buiten)gerechtelijke incassokosten, de rente en daarna in volgorde van ouderdom de facturen.

4. Indien de koper niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de verkoper zonder enige ingebrekestelling het het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van 3 punten boven het promessedisconto van de Nederlandse Bank en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten volgens het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Art. IX Reclamering en garantie

1. Reclamering terzake van zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk 14 dagen na de feitelijke overdracht van de zaak aan de koper, in een schriftelijke, gespecificeerde mededeling van de koper aan de verkoper te geschieden. Reclamering inzake van niet-zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch 14 dagen na het verstrijken van de in lid 2 en 3 bedoelde garantietermijn in een schriftelijke, gespecificeerde mededeling van de koper aan de verkoper te geschieden. Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen de verkoper terzake van de betreffende gebreken. Rechtvorderingen terzake dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

2. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat de verkoper in voor de deugdelijkheid van het door hem geleverde produkt en voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte materiaal gedurende een termijn van 6 maanden na de levering volgens art.VI lid 3 en met uitsluiting van zichtbare gebreken.

3. Lid 1 en 2 zijn van overeenkomstige toepassing op gebreken die hun oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke be-en verwerking door de verkoper. Indien be-en/of verwerking op de dag dat de be-en/of verwerking door de verkoper is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt, indien 6 maanden na levering volgens art. VI lid 3 zijn verstreken.

4. Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen, kleuren en andere dergelijke gegevens gelden niet als tekortkomingen. De Nederlandse handelsgebruiken bepalen of er sprake is van geringe afwijkingen.

5. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden en dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
a. de niet-inachtneming door koper van gebruiks- en onderhoudsvoorschriften dan wel anders dan het voorziene normale gebruik;
b. normale slijtage;
c. be-en/of verwerking en/of reparatie door derden, waaronder begrepen de koper;
d. de toepassing van eing overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
e. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voorzover op uitdrukkelijke instructie van de koper toegepast, alsmede van door of namens de koper aangeleverde materialen en zaken;
f. door de verkoper van derden betrokken onderdelen, voorzover die derde geen garantie aan de verkoper heeft verstrekt;

6. Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de verkoper gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de verkoper met betrekking tot geen garantie -hoe ook genaamd- gehouden. Indien de koper zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de verkoper tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden terzake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.

7, Indien de verkoper ter voldoening aan zijn garantie verplichtingen onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten zijn eigendom.

Art X Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot nakoming van de in art.IX van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.

2. Behoudens grove schuld aan de zijde van de verkoper alsmede behoudens het bepaalde in lid 1 is alle aansprakelijkheid van de verkoper, zoals voor bedrijfsschade jegens derden, uitgesloten. Op deze uitsluiting zal geen beroep kunnen worden gedaan indien een zodanig beroep in voorkomend geval tot een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar resultaat zou leiden.

3. De verkoper is derhalve ook niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, met inbegrip van diefstal, van de door de koper ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabrikaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.

Art XI Overmacht

Onder overmacht wordt bij toepasselijkheid van deze Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden verstaan elke van de wil van de verkoper onafhankelijke omstandigheid-ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, reeds te voorzien- die nakoming van de
overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van de verkoper of diens leveranciers.

Art XII Opschorting en ontbinding

In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is de verkoper gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden. Zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is de verkoper bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor de uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart